...

De nieuwe Tabaks en rookwarenwet d.d. 01.01.2021 schrijft dringend voor, dat in de platte tekst alléén een sobere uitleg mag staan!                                                                                                        Privacybeleid e-Sigaret-Roermond

 

https://www.e-sigaret-roermond.nl/

 

Over ons privacybeleid

e-Sigaret-Roermond geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van e-Sigaret Roermond. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware


MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Webhosting

MijnWebwinkel

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MijnWebwinkel. MijnWebwinkel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnWebwinkel] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnWebwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij maken voor ons regulier zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van MijnWebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnWebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

De verwerkingsovereenkomst met MijnWebwinkel kunt u hier lezen.
 

Payment processors

MultiSafepay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

De verwerkingsovereenkomst met MultiSafepay kunt u hier lezen.

Pin Betalingen

De betalingen via de pinautomaat in ons afhaalservicecenter te Roermond worden afgehandeld door MyPos.

Bij het gebruik van de Pin-automaat worden automatisch betalingsgegevens aan MyPos doorgegeven over het pasnummer, datum van betaling, geldigheidsdatum pas, IBAN-nummer, munteenheid, hoogte van de betaling en andere transactie gegevens.
Worden via een mobieltje betalingen verricht dan worden ook persoonlijke gegevens zoals mobiel nummer verzameld. Uw identiteit wordt geverifieerd volgens verplichting 2015/847.

MyPos verzamelt persoonlijke informatie om hun diensten te kunnen aanbieden, te verbeteren en te ontwikkelen, om een veilige omgeving te kunnen creëren en onderhouden, om hun belangen te dienen en aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen zoals voor een veilige omgeving zorgen maar ook fraude te voorkomen.

MyPos heeft geen toestemming gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken. MyPos deelt gegevens met andere financiële instellingen om betalingen tot stand te laten komen en om fraude te voorkomen.
Statistische informatie wordt geanonimiseerd gedeeld met derden. Gegevens worden versleuteld bewaard op servers.

De verwerkingsovereenkomst met MyPos vindt U hier.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

PostNL is via de wet gebonden aan het postgeheim. Hoe zij met de gegevens omgaan kunt U hier lezen.


Facturatie en boekhouden

MijnWebwinkel

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MijnWebwinkel. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MijnWebwinkel is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MijnWebwinkel gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

website e-sigaret-roermond.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van e-sigaret-roermond.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt e-sigaret-roermond.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Website Chat

Smartsupp BV

Via de Chatbox onderaan op de website kunt U vragen stellen aan ons team. Dit doen wij met software van Smartsupp BV. Het doel van de chatbox is alleen de gebruikerservaring van de klant te verbeteren, feedback te krijgen over producten en diensten, service te verlenen aan de klant. Natuurlijk is het onverstandig bank- of creditcardgegevens of BSN-nummers via een chatbox te delen. IP-adressen zijn niet terug te voeren naar personen. Vooraleer U kunt chatten wordt om uw naam en emailadres gevraagd. Deze gegevens worden tot 3 maanden na uw laatste chat bewaard en daarna automatisch verwijderd. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact met U te houden over uw vraag via de chat en nooit met derden gedeeld.
De benodigde protocollen voor beveiliging zijn doorgevoerd.

De verwerkingsovereenkomst met Smartsupp BV kunt U hier lezen.

Mailverkeer

Mailverkeer dat U met ons heeft en wij met U vindt plaats middels berichten via MijnWebwinkel en via ons emailadres bij Versio. Versio verhuurt webruimte en heeft streng beveiligde servers. Alle mailverkeer is versleuteld (code encrypted).

De verwerkingsovereenkomst met MijnWebwinkel vindt U hier en van Versio vindt U hier.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan e-Sigaret-Roermond op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van e-Sigaret-Roermond. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Cookies via MijnWebwinkel:

In dit overzicht vind je alle informatie die we in jouw browser opslaan via zogenaamde 'cookies' en via 'local storage'. Zowel de cookies als de local storage kun je zelf eenvoudig wissen via de instellingen van je browser.

 • Cookie:  __cfduid
  Applicatie:  Cloudflare
  Doel:  Deze cookie vanuit Cloudflare zorgt ervoor dat we weten dat jouw apparaat betrouwbaar is.
 • Cookie:   _dc_gtm_UA-3963595-3
  Applicatie:  Google Tag Manager
  Doel:  Deze cookie vanuit Google Tag Manager zorgt ervoor dat er scripts geladen kunnen worden. Dit kunnen noodzakelijke scripts zijn,  noodzakelijk voor het juist functioneren van de website.
 • Cookies:  _ga ;  _gaexp ;  _gat_UA-3963595-3 ; _gid ;  clientIdSent
 • Applicatie:  Google Analytics
  Doel:  Deze cookies van Google Analytics worden gebruikt om te zien hoe de website wordt gebruikt en waar bezoekers op de website vandaan zijn gekomen. Google Analytics gegevens zijn standaard altijd anoniem. Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren.
 • Cookie: _hjIncludedInSample
  Applicatie:  Hotjar
  Doel:  Deze cookie vanuit Hotjar maakt de bewegingen en acties van  bezoekers van onze site inzichtelijk. Deze informatie gebruken we om de website te verbeteren.
 • Cookies: has_js
  Applicatie:  Drupal
  Doel:  Deze cookie wordt geplaatst door Drupal, het CMS systeem van onze website en is nodig voor een juiste werking van de site.
 • Cookie: PHPSESSID
  Applicatie:  Onze webserver
  Doel:  Deze cookie wordt geplaatst door onze webserver om de start- en eindtijd van jouw sessie te bepalen.

De volgende gegevens worden in de ‘Local storage‘ van jouw browser bewaard:

 • Key:  visited-support-articles
  Applicatie:  mijnwebwinkel.nl
  Doel:  Via deze key kunnen wij bijhouden welke Support artikelen je al bekeken hebt op onze site, zodat we andere relevante artikelen kunnen tonen. Kortom, om jou beter te kunnen helpen te vinden wat je zoekt.
 • Key_okdetect
  Applicatie:  Olark Livechat
  Doel:  Deze key vanuit Olark Livechat zorgen ervoor dat we bezoekers kunnen helpen via livechat. Uiteraard alleen als je zelf aangeeft dat je met ons wilt chatten.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens:


e-Sigaret-Roermond

Beatrixlaan 13
6042HL Roermond
Nederland
T (0475) 77-7758
E zie contactformulier webshop, of via de chat op de webshop, of via whatsapp 06 85187 400.


Contactpersoon voor privacyzaken

Mw. Galina Zykova

© 2017 - 2021 E-Sigaret-Roermond-Center Officiële website | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.